Tuesday, March 15, 2005

15 Mar 2005

東坪洲後, 超級大感冒, 超級大辛苦
多謝 Yolanda 於危急時相助, 多謝 Gary 借出救命必利痛
多謝毛毛送我食物 and 回家
但係我仲未病好
好辛苦

No comments: