Wednesday, June 10, 2009

龔心風暴

喂呢場爭產案真係超好睇

晚晚番到屋企睇新聞就好似睇緊連續劇一樣

日日都有新進展

次次上庭都有勁料爆

加埋對罵場面同掌摑場面的話﹐就同家好月圓無分別....

YEAH~

No comments: