Thursday, August 18, 2005

18 Aug 2005

乜都唔使理
你睇下個天氣就知 (1/07 註:係「暴雨」)
我出街想買定d 衫準備番工都唔得
到最後都只係買到一條西褲咁大把
仲要又係 G2000
就來正式番工, 都唔知點死

唔想番工呀, 想放假呀

No comments: