Monday, May 08, 2006

8 May 2006

有無人可以話我聽
點解生活可以咁苦悶
點解我地的生活就係要日復日﹐年復年咁做野

我聽講, attitude rules
但我真係 pick up 唔起一個好奮鬥, 好陽光的 attitude


「打波先來落雨」

No comments: