Monday, April 05, 2004

5 Apr 2004

尋日去左拜山, 最記得係屯門依然係超級多人喇, 我係青松觀出力跑去兆康站搭西鐵, 同埋夜晚食飯食到超級油, 我從來都未見過有咁油的雞, 簡直係大開眼界。
今日無乜特別, 胃口依然係無乜, 去到越棧見到樣樣都無乜心機食, 但係又會覺得肚餓喎。

神奇。

番到 222, 又係煲 GIS 的時候, 真係幾悶, 咪講笑。我 take 過一次就夠, 如果有 course-E 的話我就開心 lu。好辛苦先挨得過佢做晒, 番宿, 打機, 打 Zuma, 勁難玩, 勁用腦, 已經夠晒疲倦架喇, 仲黎?! 夠喇。

我都唔知自己想點。我唔想再煩落去, 我想有個了結。

No comments: