Sunday, December 03, 2006

城門乾塘 + CPK

非常失敗地遲左起身﹐於是就錯過左一個非常之好的陽光。

城門乾得好緊要﹐我同 mark mark 就飛奔落去﹐諗住幫佢整番一輯靚仔相﹐點知....部相機唔夠勁﹐好黑 =_=

夜晚帶屋企人試下 CPK﹐佢地都話好食﹐咁就好喇。

忽然發覺屋企人肯多出街陪我食飯喎...奇怪喎...平時老豆老母唔鐘意架喎...

No comments: