Thursday, February 22, 2007

Monster Hunter Portable 2nd

照計就應該今日出的。但係當然係日文正版啦。

而我呢d 不法之徒﹐通常都會等「另類」版本出場先「買」的。

hehehe


No comments: