Monday, February 19, 2007

開年飯食 Wii

傳統上﹐年初二係一家人食開年飯的時間。我地屋企亦都係一樣﹐年初二都係會上祖母屋企食開年飯。然後繼續港九新界馬拉松式拜年。

今年好唔同。若干年前﹐拜年的 schedule 密到初三赤口都仲要繼續出動﹐今年就初一一個下午已經攪掂。以前要去十幾家的﹐平均每家都要留起碼半個鐘至一個鐘﹐咁當然就係去到初三都先夠得掂。

今年﹐上一代的人﹐學老豆話齋﹐騎鶴的騎鶴﹐搬家的搬家。這都是事實﹐但其實係大家都懶了。

食完開年飯﹐無事可做﹐跟朋友入 Yo-Park 玩 Wii.

Yo Park 的運作型式係入場性計時收費。每小時幾多錢就唔記得﹐但入到去大部份的野都唔使錢…例如打機﹐唱 K, 睇漫畫﹐上網。食野同埋玩某d 野就要錢的。咁我今次去的重點當然就係試玩 Wii.

玩左好多 game 下都叫做。玩後感係:d games 唔多襟玩。

Wii 主要都係一大班人咁玩 mini games. 咁 mini games 呢家野就好講技巧的﹐個 Wiimote 的 sensing ability 就變得好重要。唔係話佢唔好﹐大部份時間都 ok , 但一轉番做 Infrared 的時候就…….

而且最好玩的 Wii Sports 佢地竟然無。Wii Sports 係最能夠帶出隻 game 有幾好玩﹐又最能 fully utilize 部機的能力的度身訂造的 game。 唯有下次。

No comments: